KOMPETENCE

KOMPETENCE

Vērtējums var būt nepieciešams dažādās dzīves situācijās, kas ir saistītas ar īpašuma pirkšanu, pārdošanu, iznomāšanu, pārveidošanu, attīstīšanu, kā arī citos gadījumos. Tomēr ir jāņem vērā, ka vērtējuma rezultāts atspoguļos tikai konkrētas personas viedokli par īpašuma vērtību, un tās precizitāte ir atkarīga no vērtētāja izglītības, profesionālās pieredzes, spriešanas spējām un objektivitātes. Tādēļ ir svarīgi uzticēt vērtēšanu tikai profesionāliem vērtētājiem ar nepieciešamajām speciālām zināšanām un praktiskām iemaņām attiecīgā īpašuma vērtēšanas jomā, kas nodrošina vērtējuma atbilstību Latvijas standarta Īpašumu vērtēšanas LVS401, Eiropas vērtēšanas standartu (EVS), Starptautisko vērtēšanas standartu (SVS), Latvijas Republikas normatīvo aktu, kā arī vērtētāju Ētikas kodeksa prasībām.

SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” komandas kompetenci visa veida īpašuma vērtēšanā apliecina Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Kompetences uzraudzības biroja izsniegts Kompetences sertifikāts nekustamā īpašuma, kustamās mantas un uzņēmējdarbības (biznesa) vērtēšanā.

SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” vērtēšanas pakalpojumus sniedz tikai pastāvīgā darbā algoti profesionāli vērtētāji, kuru profesionālo kvalifikāciju apliecina Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas un Eiropas Vērtētāju asociāciju apvienības (TEGoVA) izsniegti profesionālās kvalifikācijas sertifikāti nekustamā īpašuma, kustamās mantas, kā arī uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālo aktīvu vērtēšanā.

SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” ir iekļauta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā, kas dod tiesības sniegt atzinumus Uzņēmumu reģistram par visa veida mantiskā ieguldījuma priekšmetu tirgus (parasto) vērtību ieguldīšanai sabiedrību pamatkapitālā

 

 Kompetences sertifikāts